ชีววิทยา ว40245
วิวัฒนาการ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีน
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีน (1)
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีน (1)
ปัจจัยที่ 1: แรนดอมจีเนติกดริฟ
ปัจจัยที่ 2: การถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีน