ชีววิทยา ว40245
ความหลากหลายทางชีวภาพ อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต - อาณาจักรมอเนอรา
อาณาจักรสิ่งมีชีวิต แบ่งเป็น 5 อาณาจักรคือ มอเนอรา โพรทิสตา พืช ฟังไจ สัตว์
อาณาจักรสิ่งมีชีวิต แบ่งเป็น 5 อาณาจักรคือ มอเนอรา โพรทิสตา พืช ฟังไจ สัตว์
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอราคือ แบคทีเรีย
รูปร่างแบคทีเรีย การดำรงชีวิตของแบคทีเรีย
ความหลากหลายของแบคทีเรีย - อาณาจักรย่อยอาร์เคียแบคทีเรีย