ชีววิทยา ว40245
ความหลากหลายทางชีวภาพ อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต - อาณาจักรสัตว์ : กลุ่มที่มีสมมาตรแบบด้านข้าง (ต่อ)
พวกคอร์เดต - กลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ที่มีขากรรไกร - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
พวกคอร์เดต - กลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ที่มีขากรรไกร - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
พวกคอร์เดต - กลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ที่มีขากรรไกร - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (ต่อ)
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - กลุ่มไพรเมต ได้แก่ ลิงลม ลิงมีหาง ลิงไม่มีหาง