ชีววิทยา ว40245
ระบบนิเวศ ความหลากหลายของระบบนิเวศ
ระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศในน้ำต่างกันอย่างไร / สิ่งมีชีวิตที่พบในระบบนิเวศ
ระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศในน้ำต่างกันอย่างไร / สิ่งมีชีวิตที่พบในระบบนิเวศ
ระบบนิเวศแบบต่างๆ : ระบบนิเวศในน้ำ ได้แก่ แหล่งน้ำจืด, แหล่งน้ำเค็ม, แหล่งน้ำกร่อย
ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด ได้แก่ บริเวณชายฝั่ง บริเวณผิวน้ำ บริเวณน้ำชั้นล่าง
ระบบนิเวศแหล่งน้ำกร่อย เป็นบริเวณที่น้ำจืดมาบรรจบกับน้ำเค็ม
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-