ชีววิทยา ว40245
ระบบนิเวศ ความหลากหลายของระบบนิเวศ
ระบบนิเวศป่าไม้ แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ป่าไม่ผลัดใบ ป่าผลัดใบ
ระบบนิเวศป่าไม้ แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ป่าไม่ผลัดใบ ป่าผลัดใบ
ป่าไม่ผลัดใบ ได้แก่ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าชายเลน ป่าพรุ
ป่าผลัดใบ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-