ชีววิทยา ว40245
ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต กับปัจจัยทางกายภาพ : อุณหภูมิ แสง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต กับปัจจัยทางกายภาพ : อุณหภูมิ แสง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต กับปัจจัยทางกายภาพ : ความชื้น แก๊ส
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต กับปัจจัยทางกายภาพ : ดิน ค่าpH