ชีววิทยา ว40245
ระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต และหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ / การถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหาร
การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต และหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ / การถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหาร
สายใยอาหาร เป็นการกินต่อกันเป็นทอดๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อน ไม่เป็นโซ่อาหารเดี่ยวๆ
พีระมิดทางนิเวศวิทยา : พีระมิดจำนวน พีระมิดมวลชีวภาพ
พีระมิดทางนิเวศวิทยา : พีระมิดพลังงาน / กฏสิบเปอร์เซนต์