ชีววิทยา ว40245
ประชากร ขนาดประชากร และประชากรมนุษย์
ความหมายประชากร
ความหมายประชากร
ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของประชากร ในแต่ละพื้นที่ มีปริมาณไม่เท่ากัน
ความหนาแน่นของประชากร หาได้ 2 วิธีคือ ความหนาแน่นอย่างหยาบ ความหนาแน่นเชิงนิเวศ
วิธีการประเมินค่าความหนาแน่นของประชากร ได้แก่ การสุ่มตัวอย่าง การทำเครื่องหมายและจับซ้ำ