ชีววิทยา ว40245
ประชากร ขนาดประชากร และประชากรมนุษย์
ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของประชากร
ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของประชากร
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร ได้แก่ อัตราการเกิด อัตราการตาย การอพยพ
รูปแบบการเพิ่มประชากร : การเพิ่มประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียล การเพิ่มประชากรแบบลอจิสติก