ชีววิทยา ว40245
ประชากร ขนาดประชากร และประชากรมนุษย์
การรอดชีวิตของประชากร / การเติบโตของประชากรมนุษย์
การรอดชีวิตของประชากร / การเติบโตของประชากรมนุษย์
การศึกษาประชากรมนุษย์ จะใช้อัตราการเกิด และอัตราการตาย แล้วนำเสนอข้อมูลเป็นรูปกราฟ
โครงสร้างอายุประชากรมนุษย์ / แผนภาพโครงสร้างอายุของประชากร
คำถามท้ายบทที่ 22 ประชากร