ภาษาไทย ท33101
เมื่อลมฝนผ่านมา/ บทรำพึงในป่าช้า การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
อธิบายสาระการเรียนรู้
อธิบายสาระการเรียนรู้
ความหมายและลักษณะของวรรณกรรมและวรรณคดี
ประเภทของวรรณกรรม และหลักในการอ่าน และพิจารณาวรรณกรรม