ภาษาไทย ท33101
เมื่อลมฝนผ่านมา/ บทรำพึงในป่าช้า การอ่านเร็วอย่างเข้าใจ เรื่อง รำพึงในป่าช้า
แนะนำบทเรียนและอธิบายสาระการเรียนรู้
แนะนำบทเรียนและอธิบายสาระการเรียนรู้
กลอนดอกสร้อยเรื่อง "รำพึงในป่าช้า"
กลอนดอกสร้อยเรื่อง "รำพึงในป่าช้า" (ต่อ)