ชีววิทยา ว40245
มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ / ปัญหาและการจัดการ / การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ
มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรที่ใช้ไม่หมดสิ้น ทรัพยากรที่ใช้แล้วทดแทนได้ ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป