ชีววิทยา ว40245
มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ / ปัญหาและการจัดการ / การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำที่มนุษย์นำมาใช้ ได้แก่ หยาดน้ำฟ้า น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน
ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำที่มนุษย์นำมาใช้ ได้แก่ หยาดน้ำฟ้า น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน
มลพิษทางน้ำและการจัดการ / แหล่งที่มาของน้ำเสีย
การตรวจสอบมลพิษทางน้ำ ได้แก่ ค่า DO ค่า BOD
การจัดการทรัพยากรน้ำ การบำบัดน้ำเสีย