ชีววิทยา ว40245
มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ / ปัญหาและการจัดการ / การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดิน เนื้อดิน การแบ่งชั้นดินหลัก
ทรัพยากรดิน เนื้อดิน การแบ่งชั้นดินหลัก
องค์ประกอบของดิน สาเหตุของการเกิดมลพิษทางดิน
ปัญหาที่ทำให้ดินเกิดการเสื่อมโทรม / การจัดการและแก้ปัญหามลพิษทางดิน และปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน
ทรัพยากรอากาศ องค์ประกอบของบรรยาการ มลพิษทางอากาศ