ชีววิทยา ว40245
มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ / ปัญหาและการจัดการ / การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
มลพิษทางอากาศที่เกิดจาก : เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดจากการกระทำของมนุษย์
มลพิษทางอากาศที่เกิดจาก : เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดจากการกระทำของมนุษย์
มวลสารที่ปนเปื้อนในอากาศ : อนุภาคแขวนลอยในอากาศ คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์
มวลสารที่ปนเปื้อนในอากาศ : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม
ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ / การจัดการและแก้ไขมลพิษทางอากาศ