ชีววิทยา ว40245
มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ / ปัญหาและการจัดการ / การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรป่าไม้ / สาเหตุของการลดลงของป่าไม้ในประเทศไทย / ผลกระทบจากการทำลายป่า
ทรัพยากรป่าไม้ / สาเหตุของการลดลงของป่าไม้ในประเทศไทย / ผลกระทบจากการทำลายป่า
การกำหนดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในไทย : อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์
การกำหนดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในไทย : สวนรุกขชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่สงวนชีวาลัย พื้นที่มรดกโลก