ชีววิทยา ว40245
มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ / ปัญหาและการจัดการ / การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรสัตว์ป่า ปัญหาและสาเหตุการลดลงของสัตว์ป่า การจัดการและแนวทาอนุรักษ์สัตว์ป่า
ทรัพยากรสัตว์ป่า ปัญหาและสาเหตุการลดลงของสัตว์ป่า การจัดการและแนวทาอนุรักษ์สัตว์ป่า
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ใช้แบบยั่งยืน เก็บกัก รักษา ฟื้นฟู ป้องกัน
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ / แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น