ชีววิทยา ว40245
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ทบทวนบทเรียน เรื่อง ยีนและโครโมโซม
มัลติเปิลแอลลีล มัลติเปิลยีน
มัลติเปิลแอลลีล มัลติเปิลยีน
การกระจายของยีนในเซลล์สืบพันธุ์
ตำแหน่งของยีนที่อยู่บนโครโมโซม และลักษณะพันธุกรรมของหมู่เลือด ABO
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-