คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดค่ากลางของข้อมูล (2)
ทบทวนเรื่อง ฐานนิยม
ทบทวนเรื่อง ฐานนิยม
ทบทวนเรื่อง ฐานนิยม (ต่อ)
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่อง ค่ากลางข้อมูล
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่อง ค่ากลางข้อมูล (ต่อ)