คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดค่ากลางของข้อมูล (2)
ทบทวน ฐานนิยม
ทบทวน ฐานนิยม
ตัวอย่าง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และมัธยฐาน
ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค