คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดค่ากลางของข้อมูล (2)
ทบทวนค่ากลางของข้อมูล (ข้อ1)
ทบทวนค่ากลางของข้อมูล (ข้อ1)
ทบทวนค่ากลางของข้อมูล (ข้อ2)
ทบทวนค่ากลางของข้อมูล (ข้อ3)
ทบทวนค่ากลางของข้อมูล (ข้อ4)