คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดค่ากลางของข้อมูล (2)
ทบทวน การวัดค่ากลางของข้อมูล ข้อ1
ทบทวน การวัดค่ากลางของข้อมูล ข้อ1
ทบทวน การวัดค่ากลางของข้อมูล ข้อ2,3
ทบทวน การวัดค่ากลางของข้อมูล ข้อ4
ทบทวน การวัดค่ากลางของข้อมูล ข้อ5