คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล (2)
ทบทวน
ทบทวน
แบบฝึกหัดเรื่อง การหาตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์
แบบฝึกหัด การหาค่า x จากข้อมูลในตารางแจกแจงความถี่ เมื่อกำหนดตำแหน่งคลอไทล์
ตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ของค่าคะแนน 72 จากตารางแจกแจงความถี่