คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล (2)
แบบทดสอบ ข้อ 1-4
แบบทดสอบ ข้อ 1-4
แบบทดสอบ ข้อ 5-8
แบบทดสอบ ข้อ 9-12
แบบทดสอบ ข้อ 13-15