คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล (2)
เฉลยแบบทดสอบ 1-4
เฉลยแบบทดสอบ 1-4
เฉลยแบบทดสอบ 5-8
เฉลยแบบทดสอบ 9-12
เฉลยแบบทดสอบ 13-15