คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดค่ากลางของข้อมูล (1)
ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล
ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล
สมบัติของสัญลักษณ์แทนการบวก
แบบฝึกหัดเรื่อง สัญลักษณ์แทนการบวก (1)
แบบฝึกหัดเรื่อง สัญลักษณ์แทนการบวก (2)