คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดค่ากลางของข้อมูล (3)
ทดสอบ ข้อ 1-4
ทดสอบ ข้อ 1-4
ทดสอบ ข้อ 5-8
ทดสอบ ข้อ 9-12
ทดสอบ ข้อ 13-17