คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล (1)
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล แบบควอไทล์ (Q) แบบเดไซล์ (D) แบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (P)
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล แบบควอไทล์ (Q) แบบเดไซล์ (D) แบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (P)
แบบฝึกหัด การหาข้อมูลแบบควอไทล์ (Q) แบบเดไซล์ (D)
แบบฝึกหัด การหาข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (P)
แบบฝึกหัด การหาข้อมูล แบบควอไทล์ (Q) แบบเดไซล์ (D) แบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (P)