คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดการกระจายของข้อมูล (1)
ประเภทของวิธีการวัดกระจายสมบูรณ์
ประเภทของวิธีการวัดกระจายสมบูรณ์
ตัวอย่าง การคำนวนคู่พิสัย, ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์
ตัวอย่าง การคำนวนหาค่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ และพิสัย
หาส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ พิจารณาข้อมูล, เรื่องความน่าเชื่อถีอโดยใช้พิสัย