คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดการกระจายของข้อมูล (2)
ทบทวน การกระจายสัมพัทธ์
ทบทวน การกระจายสัมพัทธ์
แบบฝึกหัด1.3(ค) ข้อ1(1): สัมประสิทธิ์พิสัย ข้อ1(2) : สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์
แบบฝึกหัด1.3(ค) ข้อที่1(4): สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย
แบบฝึกหัด1.3(ค )ข้อที่1(4): สัมประสิทธิ์ของตัวแปรผัน