คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
โจทย์ทบทวนเรื่อง การวัดค่ากลางของข้อมูล (ข้อ 1-5)
โจทย์ทบทวนเรื่อง การวัดค่ากลางของข้อมูล (ข้อ 1-5)
โจทย์ทบทวนเรื่อง การวัดค่ากลางของข้อมูล (ข้อ 6-9)
โจทย์ทบทวนเรื่อง การวัดค่ากลางของข้อมูล (ข้อ 10-13)
โจทย์ทบทวนเรื่อง การวัดค่ากลางของข้อมูล (ข้อ 14-17)