คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การแจกแจงปกติ ทบทวนการแจกแจงปกติ
โจทย์ทบทวนเรื่อง ค่ามาตรฐาน (ข้อ1-3)
โจทย์ทบทวนเรื่อง ค่ามาตรฐาน (ข้อ1-3)
โจทย์ทบทวนเรื่อง ค่ามาตรฐาน (ข้อ1-3)
โจทย์ทบทวนเรื่อง ค่ามาตรฐาน (ข้อ1-3)
โจทย์ทบทวนเรื่อง ค่ามาตรฐาน (ข้อ1-3)