คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การแจกแจงปกติ ทบทวนการแจกแจงปกติ
โจทย์ทบทวนเรื่อง พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ (ข้อ1-2)
โจทย์ทบทวนเรื่อง พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ (ข้อ1-2)
โจทย์ทบทวนเรื่อง พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ (ข้อ3-4)
โจทย์ทบทวนเรื่อง พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ (ข้อ5-6)
โจทย์ทบทวนเรื่อง พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ (ข้อ7-8)