คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การแจกแจงปกติ ค่ามาตรฐาน (1)
ความหมายสูตร และข้อสังเกตเกี่ยวกับค่ามาตรฐาน
ความหมายสูตร และข้อสังเกตเกี่ยวกับค่ามาตรฐาน
แบบฝึกหัด 2.1 ข้อ1,2
แบบฝึกหัด 2.1 ข้อ3,4
แบบฝึกหัด การเปลี่ยนค่าของx; ให้เป็นz