คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การแจกแจงปกติ การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ (2)
อธิบายแบบฝึกหัด 2.2 ข้อ 4 (2)
อธิบายแบบฝึกหัด 2.2 ข้อ 4 (2)
อธิบายแบบฝึกหัด 2.2 ข้อ 4 (2) (ต่อ)
อธิบายแบบฝึกหัด 2.2 ข้อ 5
อธิบายโจทย์ฝึกหัดการหาพ้นที่ใต้เส้นโค้ง