คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การแจกแจงปกติ การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ (3)
ทดสอบเรื่องเส้นโค้งปกติ ข้อ 1-2
ทดสอบเรื่องเส้นโค้งปกติ ข้อ 1-2
ทดสอบเรื่องเส้นโค้งปกติ ข้อ 3-5
ทดสอบเรื่องเส้นโค้งปกติ ข้อ 6-8
ทดสอบเรื่องเส้นโค้งปกติ ข้อ 9-10