คณิตศาสตร์เสริม ค43201
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น ระหว่างข้อมูล ความสัมพันธ์ เชิงฟังก์ชันของข้อมูล (1)
ความหมายของความสัมพันธ์ฟังชันก์
ความหมายของความสัมพันธ์ฟังชันก์
ความสัมพันธ์เชิงฟังชันของข้อมูล
สรุปการกำหนดรูปความสัมพันธ์
สรุปการกำหนดรูปความสัมพันธ์ (ต่อ)