คณิตศาสตร์เสริม ค43201
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น ระหว่างข้อมูล ความสัมพันธ์ เชิงฟังก์ชันของข้อมูล (2)
แบบฝึกหัด การพยากรณ์การนำเข้าข้าวในปี 2550
แบบฝึกหัด การพยากรณ์การนำเข้าข้าวในปี 2550
แผนภาพการกระจาย และวิธีหาค่าตัวแปร ในสมการความสัมพันธ์
วิธีหาค่าตัวแปร ในสมการความสัมพันธ์
สมการความสัมพันธ์และพยากรณ์