คณิตศาสตร์เสริม ค43201
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น ระหว่างข้อมูล ความสัมพันธ์ เชิงฟังก์ชันของข้อมูล (3)
โจทย์ทบทวนเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน (ข้อ1)
โจทย์ทบทวนเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน (ข้อ1)
โจทย์ทบทวนเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน (ข้อ2)
โจทย์ทบทวนเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน (ข้อ3)
โจทย์ทบทวนเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน (ข้อ4)