คณิตศาสตร์เสริม ค43201
อนุกรมอนันต์ อนุกรมอนันต์
อนุกรมจำกัด อนุกรมอนันต์ ผลบวกย่อยของอนุกรม และผลบวกอนุกรมเรขาคณิตและเลขคณิต
อนุกรมจำกัด อนุกรมอนันต์ ผลบวกย่อยของอนุกรม และผลบวกอนุกรมเรขาคณิตและเลขคณิต
ตัวอย่าง การหาผลบวกย่อยของอนุกรม และการลู่ของอนุกรม
แบบฝึกหัด1.2ข หน้า44 - 45 (ข้อ 1.1)
แบบฝึกหัด1.2ข หน้า44 - 45 (ข้อ 1.2 - 1.4)