คณิตศาสตร์เสริม ค43201
อนุกรมอนันต์ อนุกรมอนันต์
แบบฝึกหัด 1.2ข ข้อ 4.1 - 4.3
แบบฝึกหัด 1.2ข ข้อ 4.1 - 4.3
แบบฝึกหัด 1.2ข ข้อ 4.4 - 5.1
แบบฝึกหัด 1.2ข ข้อ 5.2 - 5.4
แบบฝึกหัด 1.2ข ข้อ 6.3 - 6.4