คณิตศาสตร์เสริม ค43201
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
นิยาม สัญสักษณ์ และการหาลิมิตของฟังก์ชัน
นิยาม สัญสักษณ์ และการหาลิมิตของฟังก์ชัน
ตัวอย่าง การหาลิมิตของฟังก์ชัน โดยการใช้กราฟและตารางแสดงค่า
แบบฝึกหัด 2.1 หน้า70 ข้อ 1.1 - 1.3
แบบฝึกหัด 2.1 หน้า70 ข้อ 2.1 - 2.5