คณิตศาสตร์เสริม ค43201
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
ผลการเรียนรู้ นิยามของฟังก์ชันต่อเนื่อง และทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง
ผลการเรียนรู้ นิยามของฟังก์ชันต่อเนื่อง และทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่าง การใช้ทฤษฎีบท พิจารณาความเป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง
แบบฝึกหัด 2.2 หน้า39 ข้อ 1.1 - 1.2
แบบฝึกหัด 2.2 หน้า39 ข้อ 1.3