คณิตศาสตร์เสริม ค43201
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
นิยามความชันเส้นสัมผัสเส้นโค้ง และตัวอย่างการหาสมการเส้นสัมผัสของเส้นโค้ง
นิยามความชันเส้นสัมผัสเส้นโค้ง และตัวอย่างการหาสมการเส้นสัมผัสของเส้นโค้ง
แบบฝึกหัด 2.3 หน้า94 ข้อ 1.1 - 1.2
แบบฝึกหัด 2.3 หน้า94 ข้อ 1.3 - 1.4
แบบฝึกหัด 2.3 หน้า94 ข้อ 2