คณิตศาสตร์เสริม ค43201
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ทบทวนสูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน และแบบฝึกหัด 2.5 หน้า 115 ข้อ 1.1 - 1.3
ทบทวนสูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน และแบบฝึกหัด 2.5 หน้า 115 ข้อ 1.1 - 1.3
แบบฝึกหัด 2.5 หน้า 115 ข้อ 1.4 - 1.6
แบบฝึกหัด 2.5 หน้า 115 ข้อ 1.7 - 1.10
แบบฝึกหัด 2.5 หน้า 115 ข้อ 1.11 - 1.14