คณิตศาสตร์เสริม ค43201
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
แบบฝึกหัด 2.6 หน้า 119 ข้อ 1.7 - 1.8
แบบฝึกหัด 2.6 หน้า 119 ข้อ 1.7 - 1.8
แบบฝึกหัด 2.6 หน้า 119 ข้อ 1.9 - 1.11
แบบฝึกหัด 2.6 หน้า 119 ข้อ 1.11 - 1.13
แบบฝึกหัด 2.6 หน้า 119 ข้อ 1.14