คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การประยุกต์ของอนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์
หลักการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด และแบบฝึกหัดข้อที่ 10
หลักการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด และแบบฝึกหัดข้อที่ 10
แบบฝึกหัดที่ 10 การหาความกว้างและความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ขนานกับมุมฉาก
แบบฝึกหัดที่ 12, 13