คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การประยุกต์ของอนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์
แบบทดสอบ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน และการประยุกต์ของอนุพันธ์ ข้อ 1 - 10
แบบทดสอบ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน และการประยุกต์ของอนุพันธ์ ข้อ 1 - 10
แบบทดสอบ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน และการประยุกต์ของอนุพันธ์ ข้อ 11 - 20