คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การประยุกต์ของอนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์
เฉลยแบบทดสอบ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ข้อ 1 - 10
เฉลยแบบทดสอบ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ข้อ 1 - 10
เฉลยแบบทดสอบ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ข้อ 11 - 15
เฉลยแบบทดสอบ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ข้อ 1 - 20